Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór uczestników

Nabór na wolne stanowisko pracy

Opiekun – animator w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie

 

Miejsce pracy: Dzienny Dom Senior + w Izabelinie, ul. Tetmajera 3a

Wymiar etatu: pół etatu

Ilość etatów: 0,5

Data udostępnienia: 10.10.2019

Termin składania dokumentów:15.11.2019

 

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie (mile widziane medyczne, pielęgniarskie), doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.

 4. Posiada obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 5. Kandydat posiada nieposzlakowana opinię.

 6. Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność.

 7. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

 8. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

 9. Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zapisów Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 – 2020, aktów prawa lokalnego związanych z powstaniem i dotyczących działalności Dziennego Domu "Senior+" w Izabelinie oraz dokumentów strategicznych gminy Izabelin dotyczących działań na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.

 2. Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami

 3. Znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą gerontologią, andragogiką, terapią zajęciową, aktywizacją i pobudzaniem aktywności, sił i możliwości tkwiących w osobach starszych i środowisku lokalnym oraz działaniami na rzecz wzamacniania integracji i solidarności międzypokoleniowej.

 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności muzycznych (gra na instrumencie, śpiew, prowadzenie zespołu/chóru), plastycznych, manualnych, graficznych, komputerowych, rękodzielniczych oraz innych, które mogą być przydatne w pracy na stanowisku opiekuna-animatora.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zgłaszanie Kierownikowi GOPS potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

 2. Wspólne przygotowywanie i wydawanie posiłków; zmywanie, sprzątanie po posiłku.

 3. Prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania.

 4. Organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących.

 5. Prowadzenie dziennych list obecności podopiecznych.

 6. Pomoc w wypełnianiu druków urzędowych.

 7. Rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie.

 8. Pomoc przy korzystaniu seniorów z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.

 9. Organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku opiekuna-animatora to przede wszystkim praca z seniorami (osoby powyżej 60 r.ż., nieaktywne zawodowo, uczestnicy DDS+) i na rzecz seniorów. Dodatkowo opiekun-animator będzie także wykonywał zadania o charakterze biurowym w budynku użyteczności publicznej – Dziennym Domu +Senior+" (DDS+) w Izabelinie przy ul. Tetmajera 3a

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 5. Podpisane pisemne oświadczenia
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
  - oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.
  W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@izabelin.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

 2. Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 ,1000 z dnia 24.05.2018r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, 05-080 Izabelin, ul. 3-go Maja 42, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko opiekun – animator w Dziennym Domu "Senior+".Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko opiekuna – animatora do DDS +”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 15.11.2019r. Do godziny 10:00

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.  

Nabór na wolne stanowisko

 

 

Opiekun – animator w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie

 

Miejsce pracy: Dzienny Dom Senior + w Izabelinie, ul. Tetmajera 3a

Wymiar etatu: cały etat

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 03.10.2019

Termin składania dokumentów:15.11.2019

 

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie (mile widziane medyczne, pielęgniarskie), doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.

 4. Posiada obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 5. Kandydat posiada nieposzlakowana opinię.

 6. Samodzielność w działaniu, wykorzystywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność.

 7. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

 8. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

 9. Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zapisów Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 – 2020, aktów prawa lokalnego związanych z powstaniem i dotyczących działalności Dziennego Domu "Senior+" w Izabelinie oraz dokumentów strategicznych gminy Izabelin dotyczących działań na rzecz seniorów i środowiska lokalnego.

 2. Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami

 3. Znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą gerontologią, andragogiką, terapią zajęciową, aktywizacją i pobudzaniem aktywności, sił i możliwości tkwiących w osobach starszych i środowisku lokalnym oraz działaniami na rzecz wzamacniania integracji i solidarności międzypokoleniowej.

 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności muzycznych (gra na instrumencie, śpiew, prowadzenie zespołu/chóru), plastycznych, manualnych, graficznych, komputerowych, rękodzielniczych oraz innych, które mogą być przydatne w pracy na stanowisku opiekuna-animatora.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zgłaszanie Kierownikowi GOPS potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

 2. Wspólne przygotowywanie i wydawanie posiłków; zmywanie, sprzątanie po posiłku.

 3. Prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia i funkcjonowania.

 4. Organizacja i prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących.

 5. Prowadzenie dziennych list obecności podopiecznych.

 6. Pomoc w wypełnianiu druków urzędowych.

 7. Rozpoznanie potrzeb socjalno-bytowych osób starszych i współpraca z pracownikami socjalnymi w tym zakresie.

 8. Pomoc przy korzystaniu seniorów z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.

 9. Organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku opiekuna-animatora to przede wszystkim praca z seniorami (osoby powyżej 60 r.ż., nieaktywne zawodowo, uczestnicy DDS+) i na rzecz seniorów. Dodatkowo opiekun-animator będzie także wykonywał zadania o charakterze biurowym w budynku użyteczności publicznej – Dziennym Domu +Senior+" (DDS+) w Izabelinie przy ul. Tetmajera 3a

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 5. Podpisane pisemne oświadczenia
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
  - oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.
  W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@izabelin.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

 2. Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 ,1000 z dnia 24.05.2018r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, 05-080 Izabelin, ul. 3-go Maja 42, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko opiekun – animator w Dziennym Domu "Senior+".Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko opiekuna – animatora do DDS +”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 15.11.2019r. Do godziny 10:00

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.